Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

FAQ | Byggeri og anlæg

FAQ - Svar på ofte stillede spørgsmål

Hvem har bestemt, at F-35 skal placeres på Skrydstrup Flyvestation?

Som en del af den politiske aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 blev partierne enige om, at de danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, som herved skal ombygges og klargøres til at modtage F-35 kampflyene.

 

Hvornår ankommer flyene på Flyvestation Skrydstrup, og hvor mange skal der være der?

Indfasningen af de nye F-35 fly forudsættes gennemført over perioden 2021-2026. De første F-35 fly vil forblive i USA og anvendes til omskoling og uddannelse af danske piloter. Flyvestation Skrydstrup vil forventeligt modtage de første F-35 fly i 2023.

Den politiske aftale indebærer anskaffelse af 27 F-35 fly. Af disse vil ca. 22 skulle operere fra Flyvestation Skrydstrup. Det endelige antal fly som skal operere fra Flyvestation Skrydstrup er afhængigt af behovet for fly i USA til omskoling og uddannelse.

 

Hvilke støjmålinger er gået i gang i januar 2018?

Som orienteret på borgermødet i Skrydstrup den 29. november skal der gennemføres en række støjmålinger fra ventilationsanlæg, maskiner, køretøjer m.v. samt målinger på F-16 flyets motor i tomgang (ikke for flyvning). Disse målinger er gået i gang i dag og skal bruges til terminalstøjberegninger. Beregningerne vil indgå i det samlede billede for terminalstøj, som vil indgå i materialet til brug for anlægsloven for F-35 flyene.

Hvad er forskellen på flystøj og terminalstøj?

Flystøj er den støj, som anvendelse af kampfly påfører området ved flyvestationen ved flyvning og taxi med flyet. Flystøjen afhænger af bl.a. flytype, motortype, motorindstilling, flyvehastighed, flyveprofilen og de meteorologiske forhold.

Terminalstøj er støj fra den anvendelse, der ikke har direkte forbindelse med operationer.
Ved terminalstøj forstås alle aktiviteter, der foregår inden for flyvestations hegn og omfatter støj fra operationer med kampfly ved garageringsanlæg, herunder opstart og afprøvning af flymotorer og andre systemer på flyet, trafik med køretøjer, ventilatorer og andre faste installationer på værkstedsbygninger m.v.


 

Hvad betyder det, at I har optimeret flyvemønstrene?

Flystøj afhænger bl.a. af flytype, motortype, motorindstilling, flyvehastighed, flyveprofil og de meteorologiske forhold. Der er der derfor mange forhold, som indgår i beregningen af flystøj. Nogle af disse forhold er mulige at ændre, således at støjpåvirkningen reduceres. Det kan f.eks. være at anvende en anden flyveprofil end den, som producenten af flyet som udgangspunkt har foreslået, eller som F-16 i dag anvender i forbindelse med start og landing. På den måde er det muligt at ændre på en række forhold, hvorved man reducerer eller flytter støjen til et område, hvor den er mindst mulig til gene. De optimerede flyveprofiler skal naturligvis forsat være forsvarlige og sikre for piloterne at flyve, hvorfor disse for F-35 vedkommende testes i en simulator.

Hvor meget mere støjer F-35 set i forhold til F-16?

F-35, såvel som de øvrige kampflykandidater, støjer mere end F-16. De foreløbige støjberegninger viser, at det ikke er muligt at gennemføre aften- og natflyvning med F-35 uden at overskride grænseværdier for terminalstøj om aftenen.

I området nær flyvestationen er der ligeledes forventeligt 10-15 landejendomme, hvor grænseværdierne for flystøj ikke vil kunne overholdes med de planlagte støjreducerende tiltag.

 

Hvor mange huse forventes ramt af mere støj?

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er i samarbejde med et eksternt konsulentfirma i gang med at gennemføre yderligere støjberegninger. Når de endelige beregninger foreligger, vil de berørte borgere få direkte svar.

  • Se briefing fra første borgermøde (29. november 2017)

 

Hvornår går selve byggeriet i gang?

Byggeriget vil forventeligt blive indledt i umiddelbar forlængelse af en vedtaget anlægslov, og består at fire delprojekter. Byggeriet skal gerne være færdigt inden de første F-35 forventes at ankomme til flyvestationen april 2023.

 

Laves der flere støjberegninger?

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for et kommende forslag til anlægslov blive udarbejdet en miljø- og naturvurderinger, og resultatet vil indgå i grundlaget for lovforslaget, der udsendes i høringsprocessen.

  • Se briefing fra første borgermøde (29. november 2017)

 

Hvornår er der et resultat klar vedrørende den alternative placering?

Forsvarsministeriet har undersøgt alternative placeringer til et nyt F-35-kampflykompleks på Flyvestation Skrydstrup og ændrer nu den planlagte placering for at minimere støjgenerne.

 

Hvem har lavet støjmålingerne?

Støjberegningerne er udført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i samarbejdet med et eksternt konsulentbureau (SWECO). Beregningerne er gennemført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning.

Hvornår kommer næste borgermøde?

Information tilgår.